ต่อต้านแชร์ลูกโซ่และการฉ้อโกงประชาชนทุกรูปแบบ                     ..ให้ความรู้ และ ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ


  กระทรวงกลาโหม


กระทรวงยุติธรรม


สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ


สำนักงาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค


แด่ นักรบของสมาพันธ์ฯทุกคน


หนังสั้น ขบวนการแชร์ลูกโซ่


เพลงหยุดผู้เสียหาย

วันนี้คนไทยทุกคนควรช่วยเหลือกัน ร้องโดย ปู แบล็คเฮดทางสมาพันธ์ ฯ ขอบพระคุณ Bright TV
ที่ช่วยเหลือประชาชนจำนวนคนเข้าชม

Today   19 คน
Yesterday  22 คน
Month  775 คน
เริ่มเมื่อ 2015-04-01
โครงสร้างในการแนะนำสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย

หลักการ และเหตุผล

        ในสภาวะการเจริญเติญโตทางเศรษฐกิจลดลงในปัจจุบัน ซึ่งมีผลทำให้การทำมาหาเลี้ยงขีพ ของประชาชนชาวไทยต้องใช้แนวทาง เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย เพื่อทำให้สามารถดำรงชีพให้ได้ในสังคมยุคปัจจุบัน    ดังนั้นนอกจากการมุ่งเน้นการประหยัดอดออมนั้น  ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว    จึงทำให้ในปัจจุบันได้มี ขบวนการ มิจฉาชีพ  เกิดขึ้นจำนวนมาในรูปแบบการแอบการการชักชวน ประชนชนทั่วไปที่ต้องการหารายได้เสริม หรือการลงทุนเพื่อให้เกิดการแสวงหาผลกำไรซึ่งเป็นการหลอกลวงแอบแฝงอยู่ในสังคมจำนวนมากในในรูปแบบ ออนไลน์ และ ออฟไลน์  และ เข้ามาแฝงตัวในธุรกิจทุกๆๆธุรกิจ มิใช่แค่วงการขายตรงอย่างเดียว ยังมีวงการทอง วงการอสังหา พูดง่ายๆว่าตอนนี้วิวัฒนาการของแชร์ลูกโซ่ได้มีการเข้าไปแฝงอยู่ทุกวงการ  แต่ที่เป็นประเด็นหลักส่วนใหญ่จะแฝงมาอยู่ในวงการขายตรง

          จึงทำให้มีเกิดความสับสนเป็นอย่างมาก และเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากแก่วงการขายตรง  เพราะมีเหล่ามิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวในอุตหกรรมขายตรงนี้ ซึ่งมีผู้จำหน่ายอิสระมากกว่า 4 ล้านคน  และ มียอดขายหมุนเวียนมากกว่าปีละ 1 แสนล้านบาท   ซึ่งหากปล่อยให้กลุ่มมิจฉาชีพ เหล่านี้มาแฝงตัวเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ และ อาจส่งผลกระทบต่อการหลอกลวงประชาชนเป็นวงกว้าง  ดังนั้นเพื่อระงับยับยั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เศรษฐกิจ  สังคม และประชาชนในประเทศไทย รวมถึงประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน อุตสาหกรรมเครื่อข่ายที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง 

          ทางภาคประชาชนและ นักกฎหมาย  โปรแกรมเมอร์ และ ผู้ที่ประกอบธุรกิจในระบบ ออนไลน์ รวมถึงผู้ให้ความสนด้านนี้  จึงได้รวมตัวกันเพื่อใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่   เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และ มองเห็นตรงกันว่า  หาก  ปล่อยให้ขบวนการ  แชร์ลูกโซ่  ได้ดำเนินธุรกิจ แอบแฝงเช่นนี้ต่อไป  ก่อให้เกิดผลเสียหาย  ทั้งโดยตรง   แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ การหลอกลวงประชาชนในวงกว้างและ คนส่วนมากที่ได้รับผลกระทบในความเสียหายเป็นกลุ่มหลักมักเป็นกลุ่มคนหาเช้ากินค่ำคนรากหญ้าที่กู้หนี้ยืมสิน  ขายไร่ ขายนา  เพื่อหวังผลกำไร จากการหลอกลวงของกลุ่ม ขบวนการแชร์ลูกโซ่นี้  จึงได้รวมตัวกันเพื่อ ก่อตั้ง องค์การ ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ นี้ขึ้นเมื่อ   วันที่ 14  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2557 และ ณ ปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น สมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูล คัดกรอง การส่งข้อมูลจากประชาชนทั่วไปแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิด

2 เพื่อรับเรื่องร้องเรียน ของผู้เสียหายและ ให้คำแนะนำเพื่อการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ทำการเผยแพร่ให้ความรู้ แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อเข้าใจธุรกิจแชร์ลูกโซ่

4. เก็บบัญชีรายชื่อ ผู้ร่วมขบวนการแชร์ลูกโซ่  เพื่อเป็นฐานข้อมูลแก่ หน่วยงานราชการเพื่อ ผิดระวังการกระทำผิดซ้ำซาก

5. รวมรวมข้อมูล เรื่องแชร์ลูกโซ่ที่ เป็นคดี หรือ ที่ศาล มีคำสั่งพิพากษา  มาเผยแพร่แก่ประชาชน

6. จัดทำสื่อการเผยแพร่ต่าง ๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้าน โดย ไม่ร่วม ไม่ซื้อ ไม่ยอมรับ   คนเข้าร่วมขบวนการแชร์ลูกโซ่   เพื่อให้สังคมตื่นตัวในการป้องกันตนเอง


ประโยชนที่จะได้รับ

      ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยเกิดขึ้นคือการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก  และ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลกลางการเฝ้าระวัง เพื่อแจ้งเตือน  บริษัท หรือ ธุรกิจใด ๆ ที่มีแนวโน้มจะส่อไปในทางระดมทุน  ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย  และเป็นการเก็บหลักฐานต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อรวบรวมให้แก่หน่วยงาราชการที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินคดีแก่ผู้ร่วม ขบวนการ ทั้งในส่วนของบริษัทฯ และ หัวหน้าทีมที่ร่วมขบวนการ  เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง  แก่การกระทำผิด


เป้าหมาย

1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชนชาทั่ว ไป ถึงธุรกิจที่ถูกกฎหมาย และ ธุรกิจแชร์ลูกโซ่  เพื่อให้ประชาชนได้ฉุกคิด  ด้วยตัวเองจากความรู้ความเข้าใจ    ซึ่งต่างจากอดีตที่ผ่านมา ที่ประชาชนทั่วไปไม่สามารถแยกแยะออกได้เนื่องจากการสื่อสาร  ให้ความรู้ในเชิงภาษากฎหมายของภาครัฐ เป็นเรื่องเข้าใจยาก และเข้าถึงยาก

2
. เพื่อเป็นการระงับความเสียหายแก่ประชาชน   ในการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการตรวจสอบเตือนภัย ก่อน ที่จะมีความเสียหายในวงกว้างแล้วจึงมา ดำเนินคดีเหมือนที่ผ่านมา

3
. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ ธุรกิจขายตรงที่ ดำเนินธุรกิจ  เป็นไปตามเจตนารมณ์เพื่อการจัดจำหน่ายสินค้า  และ  ให้ธุรกิจที่ถูกต้อง  และ ผู้จำหน่ายอิสระ ตื่นตัว ช่วยกันตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อป้องกัน า ต่อต้านการทำธุรกรรมแอบแฝง


ถาม - ตอบ

1
. ถาม  ที่มาที่ไปขององค์การนี้

    ตอบ          องค์การนี้เป็นการรวมตัวของกลุ่มคณะบุคคล  ทั้งในการทำงานด้านกฎหมาย และแวดวงธุรกิจขายตรง   รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีแนวคิดตรงกันในการเฝ้าระวัง การประกอบธุรกิจที่หมิ่นแหม่ต้องการ ระดุมทุนอันอาจจะมีผลจะก่อให้เกิดวามเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ  โดยองค์การต่อต้านแขร์ลูกโซ่  นี้ได้ติดตามการดำเนินการของธุรกิจหลายบริษัท  ที่มีแนวโน้มต้องเฝ้าระวังเพื่อรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น มานานพอสมควรและได้รวมตัวกัน  โดยทำหน้าที่รวบรวม ข้อมูลของบริษัทที่มีแนวโน้มว่าอาจจะกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด  ผิดไปจาก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   รวมทั้ง ผู้ก่อการ  ผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อให้ภาครัฐตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารรอบด้าน

 
2. ถาม  บทบาทหน้าที่ของสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย

    ตอบ        บทบาทที่สมาพันธ์ นี้ทำ คือการ คัดกรอง  ลักษณะธุรกิจที่มีพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพ ที่มาแฝงตัวในการประกอบธุรกิจบังหน้า   โดยอาศัยความรู้ความสามารถ และ ความเชี่ยวชาญของคณะสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนี้   คอยตรวจสอบในฐานะภาคประชาชน  เพื่อรับการร้องเรียน  ก่อนส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดภาวะในการหาข้อมูลเพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่   ที่เกี่ยวข้องได้กระชับเวลาในการหาหลักฐาน  เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีแก่  ผู้ร่วมขบวนการแชร์ลูกโซ่  ทั้งเจ้าของวงแชร์  และ ผู้เป็นหัวหน้าสายแชร์    และอีกบทบาทหึ่งเพื่อการเผยแพร่ เตือนประชาขนไม่ให้หลงเชื่อเพื่อลดความเสียหายต่อประชาชน   ประเด็นสุดท้ายบทบาทของเราคือการ   เก็บประวัติข้อมูลกลาง  ของผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  และ ร่ำรวยจากเงินบาปนี้  เพื่อตีแผ่ให้สังคมรับรู้ถึง ถึงเงินบาปที่ได้มา โดยไม่สุจริต  โดยหวังว่าจะให้สังคมรับรู้ความจริงต่อไป

 
3. ถาม มองสถานการณ์ แชร์เถื่อนอย่างไร

    ตอบ        เมื่อเศรษฐกิจไม่ดี  ขบวนการแชร์ลูกโซ่  จะมาซ้ำเติมเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยการอาศัยการแอบอ้างการทำธุรกรรมอำพรางในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมาฉ้อโกงประชาชน ซึ่งความเสียหายแต่ละครั้งที่ ถูกจับกุม    มักมีความเสียหายระดับหลัก  พันล้าน   และแชร์ลูกโซ่   ส่วนมากจะสร้างความเสียหายในวงกว้างเมื่อคนระดับล่าง หรือ รากหญ้า ไปกู้เงินมาลงทุนเพื่อหวังร่ำรวย   สุดท้ายจะกลายเป็นเหยื่อ  และ  เมื่อวงแชร์ปิดหนี จะมีคนรวยจากความเสียหาย ของคนรากหญ้า  และ  ไปชุบตัวด้วยการ ไปสร้างภาพในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกลายเป็นคนดีต่อไป  ดังนั้น สถานการณ์ ซ้ำซากวังวน  เช่นนี้เกิดมานานในสังคมไทยมาโดยตลอด   ดังนั้นการให้การศึกษา หรือ การตีแผ่ของเท็จรงแบบเอาจริงเอาจัง   เพราะภาค ประชาชน    หรือรัฐบาล ไม่เอาจริงเอาจัง   เราอาจเสียหายทาง เศรษฐกิจ  อย่างมหาศาล เมื่อเปิด AEC
 

4. แชร์ ลูกโซ่ กับขายตรงต่างกันอย่างไร

    ตอบ     ที่จริงแล้ว   แชร์ลูกโซ่ คือ แชร์ลูกโซ่   ขายตรงคือขายตรง    ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน  เพราะมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกนตั้งแต่การเริ่มต้น ขออนุญาต นิยาม ตามภาษาชาวบ้านดังนี้

ขายตรง หรือ การขายตรงหลายชั้นคือ

 วิธีการทำตลาด,เพื่อจัดจำหน่ายสินค้า,ไปสู่มือผู้บริโภค โดยสุจริต เพื่อการขายสินค้า

แชร์ลูกโซ่คือ

วิธีการทำธุรกรรมอำพลาง, โดยอาศัยความโลภของมนุษย์ , เพื่อหลอกเงินแล้วเชิดหนี


5. ถาม  มองผล กระทบทางเศรษฐกิจอย่างไร

    ตอบ          หากเราไม่แจ้งเตือน  หรือ ระงับยับยั้ง ขบวนการแชร์ลูกโซ่นี้ จะเกิดผมเสียหายอย่างร้างแรงทาง เศรษฐกิจ  ไม่ว่าจะเป็นธนาคารที่คนจำนวนมากจะถอนเงินมาลงทุนกับแชร์ลูกโซ่  จะทำให้สถาบันการเงิน รวมถึงคนที่มีเงินออมสะสมมาทั้งชีวิตเสียหายได้    การทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่มีทีมาที่ไป  จะเกิดวงจรขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ สุดท้ายอาจเป็นแหล่งฟอกเงินชั้นดี และจะเป็นการส่งเสริมให้มีการทำอาชญากรรมข้ามชาติ


6. ถาม  มองผลกระทบทางสังคมอย่างไร

     ตอบ        เรื่องนี้สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด  เพราะไม่สามารถประเมินความเสียหายเป็นตัวเลขได้   เพราะผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ ล้ม   จะสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนชาวไทยไม่อีกนาน และ เกาะกินใจคนหาเช้ากินค่ำดังนี้เรามัเห็นกันในข่าวหน้าหนึ่ง   ที่กู้เงินกันมาลงทุนและ  วงแชร์ ปิดเวปไซด์หนีไป   กว่าตำรวจจะดำเนินคดี  กว่าจะยึดทรัพย์ได้   กว่าจะขายทอดตลาด  ประชาชน ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ    ฆ่าตัวตายก็มี   ทั้งที่เป็นข่าว และ ไม่เป็นข่าว   อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่ง    บางที พวกคนที่อยู่ในขบวนการโกง และ ฉ้อฉล มีความสามารถทางกฎหมาย  อาจหยุดรอดพ้นการติดคุก หรือ ถูกดำเนินคดีได้   เรียกว่าลอยนวล 

                ทำให้ไม่เข็ดหลาบ   ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่คน ในสังคมต้องมาก  ตววจ สอบทีมาที่ไป พวกฉ้อโกงนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการ ไม่ว่าจะเป็น  ทั้งตัวการคือ บริษัทฯ  หรือตัวแทน  พวกต้นสายแชร์  ดังนั้เราต้องจดจำคนกลุ่มนี้ไว้นาน ๆ   อย่าให้มีที่ยืนในสังคม  เพราะคนพวกนี้ ฉ้อฉล กลโกง   หาเงินโดยทุจริต  ก็ไม่ต่างกันพวกคอรัปชั่น  โกงบ้านโกงเมือง  ดีๆ นี่ เอง


7. ถาม  ภาครัฐควรเข้ามาดูแลอย่างไร

    ตอบ       ภาครัฐควรทำงานอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน ทำงานตรวจสอบและยับยั้งความเสียหายก่อนที่จะมีความเสียหายในวงกว้างอย่างเช่น อดีต ปรับข้อกฏหมายให้ทันสมัยเทียบทันกับ กลโกงที่พัฒนาการมาเป็นรูปแบบใหม่ตลอดเวลา
วิสัยทัศน์

ปัญหาแชร์ลูกโซ่เป็นปัญหาสังคม และ ปัญหาเศรษฐกิจ ที่ซ้ำร้ายคนไทยมาโดยตลอด บัดนี้ถืงเวลาแล้วที่ภาคประชาชน ต้องตื่นตัวมาช่วยกันแก้ปัญหาที่ฝังลึกมาในสังคมไทยโดยตลอด ปัญหาแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนนึง แต่มันคือปัญหาของคนไทยทุกคน
 
COPYRIGHT © 2015 STOPMONEYGAMETH.COM ALL RIGHTS RESERVED.